Professional

Aan de slag

Foto: gemeente Gooise Meren

1. Waarmee gaat u aan de slag?

Geef eerst aan voor welk type project u duurzaamheidsmaatregelen  wilt nemen. We onderscheiden vier typen projecten:  

  • Nieuwbouw: u bouwt één of meerdere gebouwen op uw eigen terrein.
  • Renovatie: u renoveert één of meerdere gebouwen of geeft ze een nieuwe bestemming.
  • Gebiedsontwikkeling: u ontwikkelt samen met andere partijen een gebied. Daarbij pakt u de bouw van gebouwen op privaat terrein in samenhang aan met de inrichting van de openbare ruimte.
  • Herinrichting openbare ruimte: u richt de openbare ruimte opnieuw in.

Klik hieronder op het type project waarmee u aan de slag gaat.

Stap 2. Waar gaat u aan de slag?

Op welke locatie of in welk gebied gaat u aan de slag? Dit kunt u op twee manieren aangeven:

  1. U zoomt in op de kaart hieronder en klikt daarna met uw linkermuisknop op een locatie. Er verschijnt dan een prikkertje op de kaart. Gebeurt dat niet? Probeert u dan nog een keer te klikken.
  2. U zoekt via het zoekvenster rechtsboven op de kaart naar een adres.

Gaat u een groter gebied ontwikkelen? Kies dan het midden van dit gebied.

Stap 3. Bekijk uw hotspots

In deze stap bekijkt u welke plekken in uw gebied om extra aandacht vragen. Deze plekken noemen we hotspots. Valt een plek bijvoorbeeld binnen een hotspot hitte? Dan betekent het dat hitte op deze plek een probleem kan zijn en daarom extra aandacht verdient.

Hoe vindt u de hotspots?

Er zijn hotspotkaarten voor drie thema’s: stedelijk water, hitte en biodiversiteit. In het begin staan alle hotspotkaarten aan, zodat u alle hotspots in één oogopslag kunt zien. Maar u kunt er ook één of meer uitzetten, door één of meer vinkjes weg te halen. Wilt u bijvoorbeeld alleen weten op welke plekken hitte in uw gebied een probleem kan zijn? Dan laat u alleen het vinkje voor de hotspotkaart hitte staan.

Wilt u meer inzicht in details?

Wilt u weten wat een locatie tot een hotspot maakt? Of meer informatie over een bepaald thema? Dan kunt u de detailkaarten bekijken. Hier ziet u op welke kenmerken een hotspot is gebaseerd. Ook kunt u meer lezen over een detailkaart door eronder op ‘Meer informatie’ te klikken. Niet voor elk thema is een detailkaart beschikbaar.

Wat is uw energielabel?

Naast de drie hotspotkaarten is er ook een kaart die de energielabels laat zien. Dit is een aparte kaart, die je niet tegelijk met de hotspots kunt aanzetten. De kaart werkt ook anders dan de hotspotkaarten: hij toont het energielabel per gebouw. Heeft uw pand een laag energielabel? Dan vraagt dat om extra maatregelen in de volgende stap.

 
X

Kaart met hotspots hitte

Wat ziet u op de kaart?

De kaart toont grote gebieden waar het extra heet kan worden tijdens warme dagen. Dit komt doordat gebouwen en wegen warmte kunnen vasthouden.

Wat kunt u met deze informatie?

Door klimaatverandering zal het vaker warm worden. Ook neemt de kans op hittegolven toe. Deze kaart geeft in een oogopslag een indruk van waar grote, hete gebieden ontstaan tijdens warme dagen. Maar ook buiten hotspotgebieden kan het extra heet worden. Wilt u weten hoe dat zit uw locatie? Of wilt u weten of er ook koele plekken in de buurt zijn? Kijk dan op de detailkaart hitte.

Hoe is de kaart gemaakt?

De kaart is gebaseerd op de kaart ‘Relatieve Hittestress’ uit de Klimaatatlas Amstel, Gooi en Vecht. Deze kaart houdt rekening met de warmte-uitstraling van een oppervlak en met schaduw. De invloed van wind op de gevoelstemperatuur zit niet in deze kaart.

X

Kaart met hotspots biodiversiteit

Wat ziet u op de kaart?

De kaart laat zien in welke gebieden van de gemeente er weinig planten, bomen en gras zijn.

Wat kunt u met deze informatie?

De kaart geeft alleen een indruk van de plekken waar nu erg weinig groen is. Voor dieren en planten is het ook belangrijk dat de kwaliteit van het groen goed is. Planten hebben geschikte groeigebieden nodig, en dieren zoeken naar een goede leefomgeving. De kwaliteit van een groen gebied wordt beter als er meer soorten groeien en leven. Dat noemen we ook wel biodiversiteit. Groene gebieden zijn ook belangrijk voor de stad. Zo zorgen bomen voor schaduw en bestuiven bijen gewassen. Wilt u weten welke planten en dieren u op uw locatie kun helpen? Kijk dan op de detailkaart biodiversiteit.

Hoe is de kaart gemaakt?

De kaart is gebaseerd op de gegevens in de kaart ‘Groen per buurt’ uit de Klimaateffectatlas. De hotspots zijn gebieden met minder dan 30% groen binnen een afstand van 200 meter.

X

Kaart met hotspots stedelijk water

Wat ziet u op de kaart?

De kaart toont gebieden waar veel gebouwen last kunnen krijgen van wateroverlast bij een extreme regenbui. Dit betekent dat het water hier tegen de voorkant van de gebouwen staat doordat het regenwater in de straat niet makkelijk wegloopt via het riool.

Wat kunt u met deze informatie?

Extreme regenbuien zullen door klimaatverandering vaker voorkomen. Door extreme regen kan een gebouw onbereikbaar worden. Ook kan er schade ontstaan, bijvoorbeeld aan gebouwen of elektrische installaties. Of dat gebeurt hangt af van de lokale omstandigheden, zoals de bodemkenmerken, rioolcapaciteit en de aanwezigheid van waterberging. U kunt maatregelen nemen om de kans op wateroverlast te verminderen. Deze kaart laat zien op welke plekken wateroverlast een extra groot probleem kan zijn. Maar ook op andere locaties buiten een hotspot kan wateroverlast ontstaan. U kunt daarvoor twee detailkaarten bekijken: Detailkaart kwetsbare panden en Detailkaart Waterdiepte.

Hoe is de kaart gemaakt?

De kaart is gebaseerd op de kaart ‘risico water in pand’ uit de Klimaatatlas Amstel, Gooi en Vecht. Deze kaart is gemaakt met een model dat berekent hoe het water over het oppervlak stroomt bij hevige regen. Het model gaat hier uit van een extreme bui van 90 mm in een uur tijd. De afvoer via riolering en open water is niet meegenomen in het model. Hoewel we de realiteit zo goed mogelijk proberen in te schatten, kan dit van de praktijk afwijken.

X

Kaart met energielabels

Wat ziet u op de kaart?

Op de kaart ziet u welk energielabel een gebouw heeft.

Wat kunt u met deze informatie?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. De labels lopen van labelklasse A++++ tot labelklasse G. Een gebouw met label G is erg onzuinig, en een gebouw met label A++++ is juist erg zuinig.

Hoe is de kaart gemaakt?

De kaart komt uit de ESRI Energielabel webservice, en maakt gebruik van de gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO werkt de energielabels elk half jaar bij. Als een gebouw uit meerdere adressen bestaat met verschillende energielabels, dan toont de kaart het energielabel dat het meest voorkomt in het gebouw.

X

Detailkaart biodiversiteit

Wat ziet u op de kaart?

De kaart laat zien waar welke diersoorten goed kunnen leven. Daarvoor is de gemeente is opgedeeld in 6 wijktypen. De wijktypen verschillen in een aantal ruimtelijke kenmerken die belangrijk zijn voor dieren. Zoals of er genoeg ruimte, water en groen beschikbaar is, en of er een groter natuurgebied in de buurt is. Voor elk wijktype vindt u een lijst met icoonsoorten. Deze soorten staat icoon grotere groep soorten die op deze soort lijken.

Wat kunt u met deze informatie?

U kunt met de kaart onderzoeken welke soorten er goed uw locatie kunnen leven. U kunt dan de leefomstandigheden voor deze soorten verbeteren in uw project.

Hoe is de kaart gemaakt?

De kaart is gemaakt door de gemeente Gooise Meren.

X

Detailkaart waterdiepte

Wat ziet u op de kaart?

De kaart laat zien hoe hoog het water komt te staan bij een extreme bui. Dat betekent dat het regenwater tijdelijk op straat blijft staan.

Wat kunt u met deze informatie?

Met de kaart kunt kijken of er op uw locatie mogelijk water op straat blijft staan bij hevige regen. Of dat gebeurt hangt af van de lokale omstandigheden, zoals bodemkenmerken, rioolcapaciteit en de aanwezigheid van waterberging.

Hoe is de kaart gemaakt?

Deze kaart komt uit de Klimaatatlas Amstel, Gooi en Vecht, en is gemaakt met een model dat berekent hoe het water over het maaiveld stroomt bij hevige regen. Het model gaat hier uit van een hevige bui van 90 mm in een uur tijd. De afvoer via riolering en open water is niet meegenomen in het model. Hoewel we de realiteit zo goed mogelijk proberen in te schatten, kan dit van de praktijk afwijken.

X

Detailkaart kwetsbare panden

Wat ziet u op de kaart?

De laat zien welke gebouwen mogelijk te maken krijgen met wateroverlast bij extreme regenbuien. Dit betekent bijvoorbeeld dat het water hier tegen de gevel staat doordat het regenwater in de straat niet makkelijk wegloopt.

Wat kunt u met deze informatie?

Met de kaart kunt kijken of er op uw locatie mogelijk water tegen de gevels van gebouwen komt te staan. Daardoor kunnen gebouwen onbereikbaar worden of kan er schade ontstaan. Of dat gebeurt hangt af van de lokale omstandigheden, zoals bodemkenmerken, rioolcapaciteit en de aanwezigheid van waterberging

Hoe is de kaart gemaakt?

Deze kaart komt uit de Klimaatatlas Amstel, Gooi en Vecht, en is gemaakt met een model dat berekent hoe het water over het De kaarten zijn gemaakt met het 3Di model. In de modellering is alleen de stroming over maaiveld meegenomen. Bij het maken van de kaarten is rekening gehouden met de stroming over maaiveld stroomt bij hevige regen. Het model gaat hier uit van een hevige bui van 90 mm in een uur tijd. Daarnaast gaat het model ervan uit dat gebouwen op 15 cm boven het maaiveld zijn gebouwd. De afvoer via riolering en open water is niet meegenomen in het model. Hoewel we de realiteit zo goed mogelijk proberen in te schatten, kan dit van de praktijk afwijken.

X

Detailkaart hitte

Wat ziet u op de kaart?

De kaart laat zien waar het extra heet wordt tijdens warme dagen. Dit komt doordat de bebouwing en verhard oppervlak daar warmte vasthouden. Donkere oppervlakten zoals bitumen daken, kunnen erg heet worden. Dat is goed te zien aan de rode vlekken op bedrijventerreinen. Groene gebieden zijn juist een stuk koeler. Bomen en planten verkoelen hun omgeving doordat ze water verdampen en schaduw geven. Groen kan alleen verdampen als er ook voldoende vocht beschikbaar is in de wortel zone.

Wat kunt u met deze informatie?

Met de kaart kunt u onderzoeken of het op uw locatie extra heet wordt tijdens warme dagen. Hitte kan tot gezondheidsproblemen leiden. Daarnaast kan het zorgen voor concentratieproblemen en slechte nachtrust. In uw project kunt u maatregelen nemen om hitte te verminderen.

Hoe is de kaart gemaakt?

Deze kaart komt uit de Klimaatatlas Amstel, Gooi en Vecht. Deze kaart houdt rekening met de warmte-uitstraling van een oppervlak en met schaduw. De invloed van wind op de gevoelstemperatuur zit niet in deze kaart.

X

Detailkaart infiltratiemogelijkheden

Wat ziet u op de kaart?

De kaart geeft de mogelijkheden weer om afstromend hemelwater te verwerken in (ondergrondse) voorzieningen voor berging en infiltratie van hemelwater. De kaart maakt per gebied onderscheidt in ‘Geschikt voor infiltreren’ (groen), ‘Beperkte infiltratiemogelijkheden’ (geel) en ‘Ongeschikt voor infiltreren’ (rood).

Wat kunt u met deze informatie?

Indien u werken bouwt waarbij sprake is van hemelwaterafvoerend oppervlak (daken, wegen, paden, etc.) en er geen gelegenheid is om hemelwater op maaiveld te verwerken, dient u de mogelijkheden te verkennen om hemelwater ondergronds te verweken, voordat u besluit hemelwater af te voeren.

Hoe is de kaart gemaakt?

De kaart is opgesteld door Aveco de Bondt in opdracht van de gemeente Gooise Meren. De kaart is onderdeel van de rapportage ‘Afkoppelkansenkaart Gooise Meren’ (kenmerk: 190302, 6 oktober 2020). Bij het bepalen van de geschiktheid voor infiltreren, is rekening gehouden met de bodemgesteldheid (doorlatendheid) en de ontwateringsdiepte.

Legenda
Een moment geduld a.u.b. Alle kaart data wordt opgehaald...
Meer info Meer info Meer info Meer info
Meer info Meer info Meer info Meer info Meer info

Stap 4. Bepaal uw ambities en acties

Stap 5. Overzicht

U heeft alle vier de stappen doorlopen. Nu weet u wat u per thema kunt doen om uw ambities te halen. Hier vindt u een overzicht van de ambities en acties per thema. U kunt dit overzicht downloaden als Pdf of als HTML, en daarna uitprinten.